Dagbehandlingsinstitutionen Solbakken

Solbakken er en skole- og dagbehandlingsinstitution beliggende i en stor og smuk ejendom på Vesterbro i København.

Målgruppe
Solbakkens målgruppe er børn i aldersgruppen 6 – 16 år som:

  • Kognitivt (begavelsesmæssigt) befinder sig på et niveau inden for eller tæt på normalområdet.
  • Har sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, der kan vise sig ved store udfordringer med at fungere i fællesskaber.
  • Er psykisk skrøbelige. Skrøbeligheden kan blandt andet vise sig ved angst, depressive symptomer, følelsesmæssige udsving og selvværdsproblemer.
  • Kan være diagnosticeret med fx ADHD, ADD, OCD, Tourettes syndrom, tilknytningsforstyrrelse, eller forstyrrelser inden for autismespektret.
  • Har behov for et intensivt, fleksibelt og individuelt tilrettelagt socialpædagogisk behandlingstilbud samt vidtgående specialundervisning.

Pladser
På Solbakken er der plads til 30 børn fordelt på 4 afdelinger. Solbakken tilpasser altid indsatsen til den enkelte unge og familien. Det betyder, at der laves individuelle, specialiserede indsatser på institutionen og i familien/netværket som alle bygger på evidensbaserede metoder.

Skole
Skoledelen på Solbakken opfylder Folkeskoleloven og tilbyder undervisning i hele fagrækken fra 0. til 9. klasse. Eleverne modtager undervisning, svarende til det kommunalt udmeldte minimumstimetal. Der er generelt tale om vidtgående specialundervisning, der varetages af speciallærere med stor teoretisk og praktisk erfaring indenfor området. I undervisningen deltager også socialpædagoger.

Den nyeste forskning viser, at skolegang og uddannelse er de vigtigste faktorer når det gælder om at bryde den sociale arv. Vi har derfor stor fokus på at motivere børnene til læring og skolegang og sikre, at børnene får succesoplevelser i skolen.

Indskrivning
Alle elever indskrives via matchningsudvalget i Københavns kommune.

Kerneopgave, værdigrundlag og Tæt på Familien
Vores kerneopgave er at understøtte børnene og de unges læring og udvikling og derigennem skabe social mobilitet. Vores ambition er at gå i dialog med barnet/den unge, familien og andre centrale samarbejdspartnere. Det er den unge og familien der skal sættes i centrum og opleve sig medinddraget i behandlingen, som medspiller i udviklingsarbejdet. En af vores vigtigste opgaver er at ændre børnene/de unges oplevelse af at stå udenfor og føle sig marginaliseret. Vi skal derfor skabe et rum hvor barnet/den unge og evt. familie oplever at der er brug for en og man er del af det omkringliggende samfund.

Behandlingen på Solbakken tager udgangspunkt i miljøterapi. Tid, sted og opgave synliggøres visuelt evt. med piktogrammer. Strukturen er rammen for arbejdet med det enkelte barn og med børnegruppen. Hvad skal vi, hvornår, hvor lang tid og med hvem. Vi arbejder ligeledes med relationen til både det enkelte barn og deres familier. Et vigtigt fokus i behandlingsarbejdet er, at skabe et tæt og dialogbaseret samarbejde med børnenes forældre. I samarbejdet får vi en forståelse for barnets situation, som er et vigtigt udgangspunkt i forhold til tilrettelæggelsen af behandlingsarbejdet.

Vi samarbejder med resten af BBU om at realisere ambitionerne i omstillingen af ungeområdet Tæt på Familien. I BBU har vi et fælles mål for de unge om at samarbejde om at skabe social mobilitet og bedre mulighed for at leve et godt og selvstændigt voksenliv. I CSP arbejder vi indenfor rammen af Tæt på Familien for vores målgruppe og er en aktiv medspiller i den videre udvikling af omstillingen. Vi skal med andre ord sikre, at børnene og de unge føler sig som medborgere med lige muligheder for at indgå i og bidrage konstruktivt til fællesskabet. Det er afgørende for den enkelte, fordi læring sker i fællesskaber og gennem samarbejde. Det er også afgørende for samfundet, fordi det styrker oplevelsen af, at alle kan begå sig som medborgere i samfundets fællesskab med forståelse og respekt for hinanden. Netop det - at få børnene og de unge til at opleve sig som medborgere i samfundet - er helt grundlæggende i vores opgaveløsning. Vi vil gøre dette i samarbejde med andre fagprofessionelle, med barnet, med den unge og med familien.

Forældre/netværk
Vi lægger stor vægt på et dialogbaseret og tæt samarbejde med barnets/den unges forældre, og andre betydnings fulde personer i barnet/den unges liv. Vores viden om barnet/den unges liv er vigtig for vores tilgang i behandlingsarbejdet, og samarbejdet har stor betydning for barnets trivsel og positive udvikling. Sammen med barnet/den unge, forældre og netværk har vi fokus på at styrke og udvikle ressourcer og potentialer hos barnet/den unge. Vi tilrettelægger og justerer løbende i vores indsats, så vi møder barnet/den unge, der hvor de er i deres liv. Vores kontakt med familier og netværk sker på hjemmebesøg, møder, telefonsamtaler og via intranet/mail.

På Solbakken har vi to helt særlige kulturdage - vores sommer og julefest. Her mødes vi til hygge og uformelt samvær med børnene/de unge, deres familier og netværk. Derudover har vi et velfungerende forældreråd, som vi samarbejder med ex. planlægning af forældremøder og temaaftener.

Fritid
Vi støtter op om de fritidsinteresser børnene har. Pædagogerne på Solbakken hjælper børnene og deres familier med at undersøge hvilke fritidsinteresser det er muligt for barnet at gå til. Vi hjælper gerne med tilmelding, kontakt og følger barnet.

GAME
På Solbakken har vi et integreret samarbejde med GAME. GAME er en non-profit organisation, der har til formål, at udbrede gadeidræt til unge. Vi er i år med i projekt "Støtte på asfalten". "Støtte på asfalten" er et projekt, hvor unge med vanskeligheder har mulighed for, at komme og dyrke idræt med pårørende og derigennem få tilhørsforhold til fritidslivet.

Psykolog
På Solbakken er der ansat to psykologer, som står for at sikre den behandlingsmæssige linje. Psykologerne er med til at vurdere, hvilke mål børnene skal arbejde med, og hvordan der bedst arbejdes med det enkelte barn og børngruppen som helhed. Psykologerne observerer i grupperne hvor de bl.a. ser på dynamikker og relationer, for bedst muligt at tilrettelægge behandlingen. Psykologerne har løbende kontakt til både børn og personale, bl.a. ved sparring, supervision og debreifing af personale, smat samtaler og terapeutiske forløb med børnene.

Socialrådgiver
På Solbakken er der ansat 2 socialrådgivere, der sammen med institutionens psykologer og ledelse udgør staben. Socialrådgiverne sidder som et bindeled mellem barnet, barnets forældre og barnets myndigheds-sagsbehandler. Socialrådgiverne er tovholder på de 2 udviklingsplaner og forandringskompas der hvert år laves på samtlige børn. I forbindelse med udviklingsplanerne afholdes der statusmøder med forældre og sagsbehandler. Desuden forestår socialrådgiverne sammen med pædagogerne familiearbejdet, der tilrettelægges individuelt efter behov for den enkelte familie. Socialrådgiverne deltager desuden i eksterne møder vedr. barnet med eksempelvis psykiatrien. 

Metoder
Solbakken er bygget op om miljøterapeutiske principper, der danner baggrund for en struktureret, forudsigelig og genkendelig hverdag for børnene. Børnene er fordelt i aldersgrupper med faste, tydelige, professionelle og nærværende voksne, der arbejder aktivt med relationsdannelse.

Derudover arbejder Solbakken med PALS,  ART og løsningsfokuseret familiearbejde:

PALS er et helhedsorienteret program, som består af en række vidensbaserede pædagogiske tiltag og strategier, som har til hensigt at udvikle, styrke og støtte en positiv, inkluderende og proaktiv kultur i behandlings- og læringsmiljøet. Målet er, at både elevernes skolefaglige og sociale kompetencer styrkes. Der arbejdes med tydelige forventninger til børnenes adfærd i forskellige kontekster. Tilgangen til børnene/de unge er positiv anerkendende og belønnende.

ART er et evidensbaseret træningsprogram i sociale færdigheder, der bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper samt sociale læringsteorier. I ART trænes deltagernes sociale færdigheder, deres evne til selvbeherskelse, herunder at kontrollere vredesudbrud, samt udvikling af deltagernes evne til at ræsonnere moralsk og empatisk. ART er et tidsafgrænset gruppeforløb på i alt 30 x 1 timer.

I samarbejde med BBU myndighed Valby/Vesterbro tilbyder vi ART træning på udvalgte folkeskoler. Vores partner skaber med folkeskolerne har fokus på at styrke den forebyggende indsats på børne/unge området.

Løsningsfokuseret familiearbejde
Den løsningsfokuserede tilgang bruges i familiearbejdet på Solbakken. Tilgangen er baseret på et respektfuldt samarbejde, hvor familiernes ressourcer, mål samt evne til at udvikle personlige, unikke løsninger er i fokus. Modellen er fremtidsorienteret og bygger på de elementer af løsninger, som allerede er til stede i familiernes liv.

Legeterapi og psykologsamtaler
Individuelle samtaler- eller legeterapi er et vigtigt element i behandlingsarbejdet på Solbakken. For nogle børn er det et afgørende fundament for udvikling og indlæring. I terapien arbejdes med traumer, kriser og udviklingstemaer, som f.eks. svigt, sorg, vrede og det at føles sig forkert og alene. Nogle børn har stor gavn af samtaler, hvor der bl.a. kan arbejdes med copingstrategier, og hvor problemet fx eksternaliseres, mens andre børn har følelsesmæssige vanskeligheer, der bedst udtrykkes i leg.

Sundhed og medicinhåndtering
Et fokusområde for Solbakken er at prioritere det sundhedsfaglige arbejde. Medicinhåndtering varetages af sundhedspersonalet og vi bruger Det Fælles Medicinkort (FMK) til at sikre, at vi kan følge op på børnenes medicinering.

Vi er optaget af at understøtte at børnene er aktive i sports og foreningslivet i lokalområdet. Vi mener, at det er vigtigt at være en del af noget både for den fysiske sundhed og for oplevelsen af medborgerskab.

Kompetencer
Solbakken har desuden to uddannede læsevejleder, som er specialist i børns læseudvikling.

Præsentation af Solbakken

Solbakken from CSP on Vimeo.

Kontakt

Helle Eggers Poulsen

Institutionsleder på Solbakken

Solbakken
Vestre Kirkegårds Àlle 46
2450 København SV
Tlf 82 20 51 60