Velkommen til Behandlingshjemmet Villa Kokkedal

Villa Kokkedal er beliggende i Nordsjælland i et naturskønt område, grænsende ud til Øresund.

Pladser

Villa Kokkedal er normeret til 16 døgnpladser. På afdelingen er børnene inddelt i grupper, fordelt efter alder og behandlingsbehov. Der er mulighed for indskrivning til dagbehandling. Der er mulighed for at lave skræddersyede forløb på institutionen og/eller i samarbejde med andre tilbud. Villa Kokkedal tilpasser altid indsatsen til den enkelte unge og familien. Det betyder, at der laves individuelle, specialiserede indsatser på institutionen, i byen og i familien/netværket som alle bygger på evidensbaserede metoder.

Målgruppe

Målgruppen er børn i aldersgruppen 5 - 17 år, der har svære psykiske og/eller psykiatriske vanskeligheder, eksempelvis ADHD, OCD, tilknytnings- og (begyndende) personlighedsforstyrrelser, depression og angst. Nogle af børnene har en mild grad af autismespektrumforstyrrelser.

Begavelsesmæssigt befinder børnene sig indenfor normalområdet med generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder.

Adfærdsmæssigt har børnene sociale vanskeligheder og kan være indad- eller udadreagerende, selvskadende eller selvmordstruede.