Hvad tilbyder ROBUS?

ROBUS tilbyder forskellige behandlingsforløb samt opkvalificering og rådgivning til fagpersoner.

 

Intensivt forløb til unge med selvskadeerfaring
Vi tilbyder et manualbaseret samtaleforløb med fokus på følelseshåndtering. Forløbet består af en afklarende samtale og efterfølgende fire sessioner samt en op­følgningssession. Forældre deltager i første og sidste session. Der vil være hjemmearbejde og øvelser i for­bindelse med forløbet med henblik på at øve strategier og håndtering af svære følelser og tanker. Forældre støttes ved hjælp af selvhjælpsma­teriale i forbindelse med forløbet.

Intensivt forløb til børn og unge i risiko for at udvikle spiseforstyrrelse
Vi tilbyder et intensivt manualbaseret samtaleforløb bestående af en afklarende samtale efterfulgt af fem sessioner. Fokus i forløbet er at formidle viden om spiseforstyrrelsens mønstre, vejled­ning i kost, ernæring, ændring af spisemønster og hvordan man som pårørende kan støtte.

Udvidet forløb til børn og unge i risiko for at ud­vikle spiseforstyrrelse
Derudover tilbyder vi forløb, hvor der udover det intensive forløb også arbejdes på at lære nye fær­digheder, for at kunne håndtere svære tanker og følelser mere effektivt og blive bedre til at være i nuet. Vi arbejder med fokus på at klargøre værdier, opstille meningsfulde mål og gøre ting, der udvider og beriger hverdagen i det lange løb.

Fælles for begge spiseforstyrrelsesforløb er, at forældrene overvejende deltager i samtalerne. Det er også muligt for den unge at få individuelle samtaler og/eller indgå i gruppeforløb med andre unge. Pårørende indgår som udgangspunkt altid i et pårørendeforløb af tre gange.

Opkvalificering og rådgivning til fagpersoner
Vi opkvalificerer fagprofessionelle, som arbejder med børn og unge, om spiseforstyrrelser og selv­skadende adfærd. Derudover tilbyder vi vejledning og sparring i enkeltsager.